10:30 BQT sẽ bảo trì SV nhanh trong 10 phút
- Mở Offattack miễn phí server 1
- Fix lại Exp vip member nhận mọi Exp vip bất kỳ các Sub
- Cập nhật Fix bug 1 vài tính năng

View more latest threads same category: