Nhằm tránh tình trạng cộng dồn point khi Auto Reset

Vì vậy, BQT xin thông báo:
- Class 1 = 0 point khi lên cấp

- Class 2 = 0 point khi lên cấp
- Class 3 = 0 point khi lên cấp


Nếu có point sẽ như nào
-> 400 level = 2000 point + 200 point rs = 2.200 point
-> 10 lần rs = 22.000 point
-> 100 lần rs = 220.000 point tức max gần 4 cột
-> sập GameChỉ nhận point khi Reset In Game hay Reset Đua Top


BQT mu xin kính báo

View more latest threads same category: