RollRoyce: lock tài khoản vĩnh viễn ăn trộm đồ BossBK
riêng nv Bossbk sẽ ko được trả đồ do ko thành thật trong khai báo mất đồ

08:24:51 Request to trade [0989173876][BossPk][117.4.193.102] to [rollroyce][RollRoyce][117.4.193.102]
08:24:53 [0989173876][BossPk] Trade Ready [rollroyce][RollRoyce]
08:25:07 [0989173876][BossPk] Trade Accept
08:25:09 [rollroyce][RollRoyce] Trade Accept
08:25:09 ***0538*** [0989173876][BossPk] (0,150,109) Trade Item Opposite :[rollroyce][RollRoyce] (0,149,109) (Item:Tham Tinh Boots/Serial:35099250 (9)(0)(1)(7) Ex1,1,1,1,1,1,0) Set : (0)
08:25:09 ***0538*** [0989173876][BossPk] (0,150,109) Trade Item Opposite :[rollroyce][RollRoyce] (0,149,109) (Item:Tham Tinh Armor/Serial:35099241 (9)(0)(1)(7) Ex1,1,1,1,1,1,0) Set : (0)
08:25:09 ***0538*** [0989173876][BossPk] (0,150,109) Trade Item Opposite :[rollroyce][RollRoyce] (0,149,109) (Item:Truong Xuong/Serial:35099238 (9)(1)(1)(7) Ex1,1,1,1,1,1,0) Set : (0)
08:25:09 ***0538*** [0989173876][BossPk] (0,150,109) Trade Item Opposite :[rollroyce][RollRoyce] (0,149,109) (Item:Mantle Of Lord/Serial:35099251 (9)(0)(1)(7) Ex0,0,0,0,0,1,0) Set : (0)
08:25:09 ***0538*** [0989173876][BossPk] (0,150,109) Trade Item Opposite :[rollroyce][RollRoyce] (0,149,109) (Item:Tham Tinh Gloves/Serial:35099249 (9)(0)(1)(7) Ex1,1,1,1,1,1,0) Set : (0)
08:25:09 ***0538*** [0989173876][BossPk] (0,150,109) Trade Item Opposite :[rollroyce][RollRoyce] (0,149,109) (Item:Tham Tinh Pants/Serial:35099248 (

View more latest threads same category: