1. MaxQueen
  2. DungKaKa
  3. dwkimuchi
  4. -
  5. Ohmygood


Anh em xem đúng không cần khiếu nại gì inbox fanpage nhé

MaxQueen 1 + 1 = 2
DungKaKa 2 + 4 = 6
dwkimuchi 4 + 3 = 7
BlueMoon 3 + 8 = 11 ( Loại không đủ Gcoin )
Ohmygood 6 +7 = 13
Cannabis 5 + 9 = 14 ( Loại không đủ Gcoin )

View more latest threads same category: